Egzamin wstępny na aplikację adwokacką - 24 wrzesień 2022 r.

Dodano: Kategorie: ,

Komunikat Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej

oraz

klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

dla osób składających zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego
na aplikację adwokacką

 

I

Komunikat Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75a ust. 4 i art. 75c ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1651 i 2320), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką na dzień 24 września 2022 r. (sobota) godz. 11.00.

Stosownie do treści art. 75c ust. 3 ustawy – Prawo o adwokaturze, termin składania zgłoszeń przez kandydatów na aplikantów upływa w dniu 10 sierpnia br.
Termin ten nie podlega przywróceniu.

Zgłoszenia należy składać do siedziby komisji, tj. Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu mieszczącej się przy ul. Gen. J. Dwernickiego 1/1, w godzinach pracy sekretariatu ORA Opole od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 14:00, lub przesłać drogą pocztową.

ORA w Opolu nie prowadzi rejestracji elektronicznej kandydatów mających zamiar przystąpienia do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką.

Zgodnie z art. 75c ust 2 ustawy – Prawo o adwokaturze zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, powinno zawierać:

1) wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego;

2) kwestionariusz osobowy;

3) życiorys;

4) kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego;

5) zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4, można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni przed terminem egzaminu wstępnego (tj. 17 września 2022 r.) dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego;

6) oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny;
UWAGA: dokument przelewu powinien być dokumentem potwierdzającym dokonanie przelewu a nie jego przyjęciem do realizacji.

Opłata za egzamin wstępny wynosi 1. 125,00 zł (słownie: tysiąc sto dwadzieścia pięć złotych). Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata – opłata za egzamin wstępny na aplikację adwokacką w 2022 r.”.

 

7) 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

W przypadku starania się o przystąpienie do egzaminu wstępnego przez osobę, która ukończyła studia prawnicze za granicą należy uwzględnić przepisy art. 191a ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), które odnoszą się do kwestii równorzędności dyplomów wydanych przez uczelnie zagraniczne. Pozostałe wymogi dotyczące zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego zostały wskazane w art. 75c ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze.

Zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej i przeprowadzenia egzaminu wstępnego, na wniosek kandydata będącego osobą niepełnosprawną, złożony wraz ze zgłoszeniem o przystąpienie do egzaminu wstępnego, czas na rozwiązanie zestawu pytań testowych zostaje wydłużony o połowę.

Do wniosku o wydłużenie czasu trwania egzaminu załącza się:

 1. kopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w okresie przeprowadzania egzaminu;
 2. zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na charakter niepełnosprawności stwierdzające wynikające z niepełnosprawności trudności w dokonywaniu w toku egzaminu wstępnego czynności technicznych, takich jak:
 3. odczytywanie tekstu,
 4. udzielenie odpowiedzi na pytanie testowe na karcie odpowiedzi;
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1 i 2, dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów związanych z procedurą naboru na aplikację adwokacką.

Również, na wniosek kandydata będącego osobą niepełnosprawną, złożony wraz ze zgłoszeniem o przystąpieniu do egzaminu wstępnego, przewodniczący komisji lub jego zastępca będzie mógł udzielić zgody na szczególny sposób rozwiązywania zestawu pytań testowych, nienaruszający zasad przeprowadzania egzaminu wstępnego, uwzględniający rodzaj niepełnosprawności oraz możliwości techniczne (§ 6 ust. 3 ww. rozporządzenia).

 

Osoby zakwalifikowane do egzaminu wstępnego przewodniczący komisji zawiadamia o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu, listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru, co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia egzaminu wstępnego. Przypomina się, że zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 2 k.p.a.).

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej

SSO Paweł Mehl

 

II

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

dla osób składających zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego
na aplikację adwokacką

 

Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, zarejestrowanych w związku ze złożeniem zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką w okręgu Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu, w roku 2022, jest Komisja Egzaminacyjna (kwalifikacyjna) do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości, powołana zarządzeniem z dnia 19 marca 2021 r., (DZ.U. Min.Sprawiedl. poz. 44), ul. Gen. J. Dwernickiego 1/1, tel. 77 454 37 08.
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO.
 3. Administrator powołuje się na obowiązek prawny ciążący na Administratorze z art. 6 ust 1 lit c RODO, w celu realizacji zadań Komisji kwalifikacyjnej, określonych w ustawie z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2368, z późn. zm) i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego (Dz. U z 2017 r. poz. 1837 z późn.zm).
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w celu innym niż cel, w którym zostały zebrane, tj. realizacji procesu naboru na aplikację;
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty wskazane na podstawie przepisów prawa (Prawo o adwokaturze).
 6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych i w przypadku, gdy przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawo do ich sprostowania, żądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 8. W czasie postępowania związanego z  przeprowadzeniem egzaminu wstępnego na aplikacje adwokacką, współadministratorem danych osobowych jest właściwa Okręgowa Rada Adwokacka. Po zakończeniu egzaminu wstępnego następuje przekazanie dokumentacji związanej z jego przeprowadzeniem Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu, która stanie się administratorem danych osobowych na okres zgody z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Administratorami danych osobowych z ramienia w/w podmiotów są: Przewodniczący Komisji Paweł Mehl oraz Dziekan ORA w Opolu Marian Jagielski. Tel. kontaktowy ORA w Opolu: 77 454 37 08.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania faktów i archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.