Egzamin wstępny na aplikację adwokacką – 30 wrzesień 2017r.

Dodano: Kategorie:

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75a ust. 4 i art. 75c ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1999, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką na dzień 30 września 2017 r. (sobota) godz. 11.00.

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką upływa w dniu 16 sierpnia 2017 r.
Termin ten nie podlega przywróceniu.

Opłata za egzamin wstępny wynosi 1000 zł (słownie: tysiąc złotych).

Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000   z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata – opłata za egzamin wstępny na aplikację adwokacką w 2017 r.”.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:

  1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego /podpisany/,
  2. kwestionariusz osobowy  /podpisany/,
  3. życiorys /podpisany/,
  4. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,
  5. zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4), można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (23 września 2017 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,
  6. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny,
  7. 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych

Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu nie prowadzi rejestracji elektronicznej kandydatów mających zamiar przystąpić do egzaminu wstępnego.

Zgłoszenia (wnioski) należy złożyć osobiście w sekretariacie Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00 lub za pośrednictwem poczty na adres: Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu, ul. Gen. J. Dwernickiego 1/1, 45-049 Opole.