Zasady przebywania w budynkach Sądu Rejonowego w Nysie

Dodano: Kategorie: ,

Szanowni Państwo,

publikujemy informację umieszczoną na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Nysie.

Biuro ORA Opole

 

W związku z epidemią koronawirusa (Covid-19) Sąd Rejonowy w Nysie informuje,  że w budynkach sądowych obowiązują w szczególności następujące zasady:

 1. Do budynków Sądu mogą wchodzić wyłącznie osoby zdrowe, w tym zawiadomione lub wezwane na rozprawę, nie wcześniej niż 10 minut przed jej rozpoczęciem.
 2. Interesant wchodzący do budynku, na 10 minut przed wyznaczoną godziną sprawy, zobowiązany jest do okazania wezwania lub zawiadomienia na sprawę sądową. Pozostałe osoby wchodzące do budynku winny wskazać cel wizyty. W razie wątpliwości decyzję o wpuszczeniu do budynku Sądu osoby, każdorazowo podejmuje Prezes Sądu lub upoważniona przez niego osoba.
 3. Osoby w charakterze publiczności lub przedstawiciele mediów mogą wejść na salę rozpraw, za zgodą składu orzekającego, pod warunkiem możliwości zachowania minimum 2 m odległości między osobami.
 4. Wszyscy wchodzący do budynku Sądu Rejonowego w Nysie podlegają obowiązkowi:
  –  poddania się kontroli pomiaru ciepłoty ciała,
  –  przeprowadzania dezynfekcji rąk,
  –  zakrywania ust i nosa przy pomocy maski (maseczki, przyłbicy lub części odzieży),
  – przeprowadzenia dezynfekcji rąk przed wejściem na salę rozpraw.
 5. Przez cały czas pobytu w budynkach strony/pełnomocnicy powinni stosować środki ochrony, w szczególności dezynfekować ręce, zasłaniać usta i nos oraz zachowywać minimum 2 odległości pomiędzy osobami.
 6. W Sądzie może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.  W przypadku objawów choroby COVID-19, styczności z osobą zarażoną lub objętą kwarantanną albo z osobą, która miała bezpośredni kontakt z osobą zarażona lub objętą kwarantanną –  strona/pełnomocnik powinien pozostać w domu i zawiadomić o tym telefonicznie lub mailowo sekretariat właściwego wydziału.
 7. Służba ochrony odmówi wstępu do budynku sądu osobom, u których pomiar temperatury wykaże temperaturę ciała równą lub przekraczającą 38°C. Odmówi wstępu również tej osobie, która odmówiła poddaniu się badaniu ciepłoty ciała lub dezynfekcji rąk lub/i nie zastosowała się do obowiązku zasłaniania ust i nosa.
 8. W celu zapewnienia sprawnej komunikacji pisma procesowe powinny zawierać nr telefonu i adres mailowy osoby składającej pismo.
 9. Powyższe zasady są zgodne z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

10.Podstawowe informacje dotyczące możliwych sposobów zapobiegania zakażeniu koronawirusem znajdują się stronie internetowej GIS: https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialy-o-koronawirusie