Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Prudniku z dnia 30 października 2020 r.

Dodano: Kategorie: ,

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Prudniku z dnia 30 października 2020 roku w sprawie podjęcia działań w związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-COV-2.

Na podstawie art. 22 § 1 w związku z art. 9a§1 oraz w związku z art. 8 pkt 2  a także art. 54§2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. –  Prawo  o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2020. 365 t.j.), art.  § 34  Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  z dnia 18 czerwca 2019r.- Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2019.1141.), art. 207§1 ustawy Kodeks Pracy (Dz. U. 2020.1320) oraz ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( Dz. U. 2020.1845) w związku  z przepisami ustawy z dnia 02 marca 2020r.   o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020 .374), ustawy z dnia 14 maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych  w związku rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U.2020.875)   a także  z uwagi na aktualnie występujący wzrost liczby stwierdzonych zakażeń  w obszarze działania Sądu Rejonowego w Prudniku zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Polecam Przewodniczącym Wydziałów Sądu Rejonowego w Prudniku odwołanie rozpraw i posiedzeń jawnych mających odbyć się w okresie od 2 listopada 2020 roku do 13 listopada 2020 roku (z wyjątkiem publikacji orzeczeń we wszystkich pionach) i w ich miejsce dokonywania czynności na posiedzeniach niejawnych za wyjątkiem:

 • spraw karnych w przedmiocie zastosowania, przedłużenia, zmiany lub uchylenia tymczasowego aresztowania oraz spraw, w których jest stosowane zatrzymanie;
 • spraw karnych, w których oskarżony jest tymczasowo aresztowany (chyba, że zmiana terminu rozprawy nie wpłynie na czas trwania tymczasowego aresztowania albo wpływ ten jest minimalny);
 • spraw karnych, w których orzeczono środek zabezpieczający;
 • spraw karnych obejmujących czynności sądu w postępowaniu przygotowawczym, w których przesłuchanie świadka przez sąd odbywa się na podstawie art. 185a – 185c albo art. 316 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 30 i 413);
 • spraw karnych o zastosowanie i przedłużenie środka detencyjnego w postaci umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku albo o zastosowanie lub przedłużenie wobec niego aresztu dla cudzoziemców;
 • spraw karnych, w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie sądu dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego albo jest niezbędne do wykonania takiej kary lub środka przymusu w tym zakładzie lub areszcie;
 • spraw wykroczeniowych, w których nieprzeprowadzenie rozprawy w wyżej wymienionym okresie skutkowałoby przedawnieniem karalności;
 • następujących spraw rodzinnych, opiekuńczych i z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego: dyżury psychiatryczne, rozstrzygnięcia natychmiastowe w przedmiocie umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej lub instytucjonalnych formach opieki, sprawy rodzinne do których angażowane są konwoje policyjne, sprawy dotyczące schronisk nieletnich, dotyczące postępowania w przedmiocie umieszczenia małoletnich cudzoziemców w odpowiednim ośrodku lub przedłużenia w nim pobytu, wysłuchania małoletnich w niebieskim pokoju, tzw. urlopowania dzieci, dotyczących zagrożenia bezpieczeństwa fizycznego dzieci, spraw mających na celu rozpoznanie wniosku o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów małoletnich pokrzywdzonych w postępowaniu karnym, spraw w przedmiocie przysposobienia (za wyjątkiem przysposobień wewnątrzrodzinnych), spraw o ustanowienie opieki;
 • spraw cywilnych z art. 11 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2020.218 z późn. zm.) jeśli według oceny sędziego referenta ich nieprzeprowadzenie mogłoby godzić w podstawowe dobra chronione prawem takie jak życie i zdrowie;
 • spraw w przedmiocie przesłuchania przez sąd osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie;
 • wyjątkowo również konkretnych spraw, w stosunku do których w ocenie Przewodniczącego przeprowadzenie rozprawy w tym okresie jest niezbędne.

2. Procedowanie w sprawach możliwych do rozstrzygnięcia na posiedzeniu niejawnym.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Prudniku.

Prezes Sądu Rejonowego w Prudniku Loreta Juchniewicz (na oryginale właściwe podpisy).