Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu na rok 2021

Dodano: Kategorie: ,

Szanowna Pani Mecenas, Szanowny Panie Mecenasie,

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu zwraca się do zainteresowanych adwokatów – członków Izby Adwokackiej w Opolu o przesłanie informacji dotyczącej gotowości udzielania pomocy prawnej w 2021 r. na zasadach określonych w ustawie.

Prosimy dokonać zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 listopada 2020 r.

 

 • Zgłoszenie winno zawierać dokładną lokalizację punktu, w którym deklarujecie Państwo świadczenie pomocy prawnej w roku 2021 oraz oświadczenie czy posiadają Państwo uprawnienia mediatora.
 • Losowanie adwokatów zainteresowanie świadczeniem pomocy prawnej na terenie powiatów
  w roku 2021 przeprowadzone zostanie spośród osób, które zgłosiły swoje kandydatury do ORA
  w wyznaczonym terminie.
 • Losowanie odbędzie się w siedzibie Rady W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ w odniesieniu do poszczególnych Powiatów i obejmować będzie adwokatów ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ na dany punkt w tym powiecie (kolejność losowania: Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork, Krapkowice, Namysłów, Nysa, Powiat Opolski, Miasto Opole, Prudnik, Strzelce Opolskie).
 • Adwokat, który wylosował możliwość świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w jednym ze wskazanych przez siebie punktów, nie bierze udziału w dalszym losowaniu.

W losowaniu mogą uczestniczyć adwokaci, którzy:

– nie są karani dyscyplinarnie,

– opłacają regularnie składki ubezpieczenia OC,

– nie zalegają z zapłatą składki samorządowej.

 

 • Zwracamy szczególną uwagę na zmianę dotyczącą uprawnień mediatorskich. W wielu przypadkach powiaty określiły, iż adwokaci którzy będą świadczyć nieodpłatną pomoc prawną winni posiadać również uprawnienia mediatora.
 • Okręgowa Rada Adwokacka będzie nadzorowała prawidłowość świadczonej pomocy prawnej przez wskazanych adwokatów i w razie zaistnienia wyżej wskazanych okoliczności wyłączających po losowaniu oraz w uzasadnionych przypadkach może dokonać zmian na przedstawionych do powiatów wykazach adwokatów, którzy będą udzielali nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

LOKALIZACJE PUNKTÓW NA TERENIE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA ROK 2021:

 

 1. POWIAT BRZESKI

Punkt zlokalizowany w Brzegu, ul. Kard. Wyszyńskiego 23.

Planowane dyżury w wymiarze określonym w art.8 ust.3 i 6-7 ustawy. Na obecną chwilę nie są znane dokładne godziny porad, lecz można przypuszczać, iż będą takie jak dotychczas.

Powiat podpisze umowę z adwokatem na każdy miesiąc roku (łącznie wylosowanych zostanie 12 adwokatów).

Zgodnie  porozumieniem każdy adwokat winien posiadać uprawnienia do prowadzenia mediacji.

 

 

 1. POWIAT KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI

 

Punkt zlokalizowany w Bierawie, ul. Wojska Polskiego 12, porady odbędą się w godzinach:

– poniedziałek od godz. 14:00 do 18:00
– wtorek od godz. 14:00 do 18:00
– środa od godz. 14:00 do 18:00
– czwartek od godz. 14:00 do 18:00
– piątek od godz. 14:00 do 18:00

 

Powiat podpisze umowę z 5. adwokatami na każdy dzień tygodnia.

Zgodnie z porozumieniem jeden z adwokatów winien posiadać uprawnienia mediatora, tym samym sposób losowania będzie wyglądać następująco:

– będą dwie grupy adwokatów do losowania:

 1. Adwokaci nieposiadający uprawnień mediatora,
 2. Adwokaci posiadający uprawnienia mediatora

 

Z grupy nr 1 wylosowanych zostanie czterech adwokatów, a z grupy nr 2 jeden.

 

 1. POWIAT KLUCZBORSKI

 

Punkt zlokalizowany będzie w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  SP. z o.o. w Wołczynie – ul. Rzeczna 3, 46-250 Wołczyn.

 

Dyżur adwokata:
– poniedziałek od godz. 14:00-do godz. 18:00
– środa (adwokat z uprawnieniami mediatora) od godz. 14:00-do godz. 18:00
– piątek (punkt obsługiwany na przemian przez adwokata i radcę prawnego) od godz. 14:00-do godz. 18:00

 

Powiat podpisze umowę z 3. adwokatami zgodnie z harmonogramem.

 

Zgodnie z porozumieniem jeden z adwokatów winien posiadać uprawnienia mediatora, tym samym sposób losowania będzie wyglądać następująco:

– będą dwie grupy adwokatów do losowania:

 1. Adwokaci nieposiadający uprawnień mediatora,
 2. Adwokaci posiadający uprawnienia mediatora

Z grupy nr 1 wylosowanych zostanie dwóch adwokatów, a z grupy nr 2 jeden.

 

 1. POWIAT KRAPKOWICKI

 

Punkt zlokalizowany będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1,
47-303 Krapkowice w:

– poniedziałek od godz. 9:00 do 13:00
– wtorek od godz. 14:00 do 18:00
każda pierwsza i druga środa miesiąca od godz. 9:00 do 13:00

 

Powiat podpisze umowę z 3. adwokatami zgodnie z harmonogramem.

Zgodnie porozumieniem każdy adwokat winien posiadać uprawnienia do prowadzenia mediacji.

 

UWAGA! Od stycznia 2021 r. porady w tym punkcie raz w tygodniu mają odbywać się w sposób stacjonarny, tzw. dyżur rotacyjny na zmianę z radcami prawnymi – oznacza to, że w jeden dzień
w tygodniu
adwokat będzie musiał udzielać porad prawnych w punkcie, a nie przez telefon. Powyższe wynika z tego, iż od marca 2020 r. porady w powiecie krapkowickim odbywają się telefonicznie, bez konieczności osobistego przebywania w punkcie. Powiat takimi dyżurami chce umożliwić skorzystanie z nieodpłatnych porad prawnych osobom, które nie są w stanie skontaktować się z adwokatem telefonicznie.

 

 1. POWIAT NAMYSŁOWSKI

Powiat podpisze umowę z 3. adwokatami będącymi jednocześnie mediatorami.

Punkt, w którym porad udzielać będą adwokaci, będący jednocześnie mediatorami, zlokalizowany
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Namysłowie Plac Wolności 12 a, w którym porady prawne udzielane będą w następujących dniach i godzinach:

– wtorek godz. od 10:00 do 14:00;
co druga środa godz. od 16:00 do 20:00;
– piątek godz. od 14:00 do 18:00;

 

 1. POWIAT NYSKI

Powiat oświadcza, że punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym udzielanie tej pomocy wykonywać będą adwokaci, zlokalizowany jest w dwóch lokalach i funkcjonować będzie w następujących dniach
i godzinach:

Nysa – lokal w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie przy ul. Słowiańskiej 19,

wtorek, środa i piątek w godz. 11.00-15.00,

czwartek w godz. 14.00-18.00

 

Pakosławice w siedzibie Urzędu Gminy w Pakosławicach

poniedziałek 8.00-12.00

– Dyżur w punkcie w Nysie w środę w godzinach 11.00-15.00 będzie dyżurem nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej mediacji.

 

Liczba adwokatów udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie, wynosi 5 (stałe dyżury tygodniowe w poszczególne dni).

Zgodnie z porozumieniem jeden z adwokatów winien posiadać uprawnienia mediatora, tym samym sposób losowania będzie wyglądać następująco:

– będą dwie grupy adwokatów do losowania: 1. Adwokaci nieposiadający uprawnień mediatora, 2. Adwokaci posiadający uprawnienia mediatora

Z grupy nr 1 wylosowanych zostanie czterech adwokatów, a z grupy nr 2 jeden.

 

 

 1. POWIAT OPOLSKI

Do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym nieodpłatnej mediacji, przez adwokatów wyznacza się punkt zlokalizowany w następujących miejscach:

 

OZIMEK, Dom Kultury, ul. Ks. Kałuży 4 Poniedziałek           9.00 – 13.00
TARNÓW OPOLSKI, Urząd Gminy, ul. Dworcowa 6 Wtorek                    8.00 – 12.00
NIEMODLIN, Zespół Szkół, ul. Opolska 34 Środa                    13.00 – 17.00
PRÓSZKÓW, Ośrodek Kultury i Sportu ul. Daszyńskiego 6 Czwartek               14.00 – 18.00
STARE BUDKOWICE, Biblioteka Publiczna (filia), ul. Ogrodowa 3 Piątek                       9.00 – 13.00

 

 

 

 

 

 

 

            13.00 – 17.00

 

W celu zapewnienia równomiernego udziału adwokatów i radców prawnych w wykonywaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym nieodpłatnej mediacji, wyznaczonych zostanie pięciu adwokatów (jeden adwokat na każdy dzień tygodnia w jednym miejscu w ciągu całego roku).

 

Zgodnie z porozumieniem dwóch adwokatów winno posiadać uprawnienia mediatora.

 

Z uwagi na różne miejsca wykonywania nieodpłatnych porad sposób losowania będzie wyglądać następująco:

– proszę przy zgłoszeniu się do powiatu opolskiego podać czy adwokat jest zainteresowany wykonywanie nieodpłatnych porad w tylko jednym poszczególnym miejscu (np. w Prószkowie) czy jest to obojętne, tj. zgadza się na udzielanie nieodpłatnych porad w każdym z podanych miejsc,

– w przypadku wskazania tylko jednego miejsca do wykonywania nieodpłatnych porad adwokat niewylosowany w tej miejscowości nie bierze udziału w losowaniu w innych miejscowościach w danym powiecie.

 

 1. MIASTO OPOLE

Urząd Miasta Opola prosi o  wyznaczenie 5 kandydatur adwokatów przypadających na jeden punkt (na każdy dzień tygodnia).
Na obecną chwile nie są znane dokładne godziny i miejsce udzielania porad – posiadamy informację, iż będzie to miejsce w ścisłym centrum Opola.

 

 1. POWIAT PRUDNICKI
  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnej mediacji zlokalizowany będzie na ul. Kościuszki 76 w Prudniku.

 

Godziny funkcjonowania punktu:

– Poniedziałek 11:00-15:00

–   Wtorek 11:00-15:00

–    Środa 13:00-17:00

–    Czwartek 13:00-17:00

–  Piątek 13:00-17:00

 

Powiat podpisze umowę z 3 adwokatami zgodnie z harmonogramem. Zgodnie z porozumieniem każdy adwokat winien posiadać uprawnienia do prowadzenia mediacji.

 

 1. POWIAT STRZELECKI

Punkt zlokalizowany w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2 (lokal oznaczony nr 7).

Powiat podpisze umowę z 3. adwokatami zgodnie z harmonogramem.

– poniedziałek od godz. 14:00 do 18:00
– środa od godz. 14:00 do 18:00
– co drugi piątek od godz. godz. 14:00 do 18:00 rozpoczynając od dnia 08.01.2021 r.

 

Zgodnie z porozumieniem jeden z adwokatów winien posiadać uprawnienia mediatora.

 

Sposób losowania będzie wyglądać następująco:

– będą dwie grupy adwokatów do losowania:

 1. Adwokaci nieposiadający uprawnień mediatora,
 2. Adwokaci posiadający uprawnienia mediatora

 

Z grupy nr 1 wylosowanych zostanie dwóch adwokatów, a z grupy nr 1 adwokata.

 

Na dzień dzisiejszy Okręgowa Rada Adwokacka nie dysponuje listą punktów świadczenia porad prawnych, gdzie w przypadku dalszego obowiązywania stanu epidemicznego w kraju od stycznia 2021 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej będzie odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem, w którym znajduje się punkt. Jak tylko taką informację uzyskam przekażę ją wszystkim adwokatom świadczącym porady.

 

Jednocześnie chciałabym zaznaczyć, iż od 2021 r. zmienia się system wynagradzania za świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej mediacji – starostwa będą płacić za faktyczną liczbę dyżurów, a nie – jak dotąd – stałą kwotę za gotowość do świadczenia porad, bez względu na ich liczbę. Powyższe oznacza, iż za dni wolne od pracy przypadające w tygodniu jak np.  01 stycznia, 06 stycznia, 11 listopada itp. kiedy miałaby być świadczona pomoc nie będzie wypłacane wynagrodzenie.

 

 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.

 

Z poważaniem,

Koordynator ds. nieodpłatnych porad prawnych

Adw. Maria Mehl-Antochów